debt raising for fég zrt

debt raising for fég zrt

May 2003, Budapest

Magánbankár Kft supported FÉG Zrt's HUF 300 million balance sheet finance raising by an enterprise valuation and financial advice.

debt raising for fég zrt